Sida 2 av 3

Månadsbrev oktober 2020

I  det här månadsbrevet tar vi upp den alltid aktuella frågan om arvode.

10 Procent
10 procent på prisbasbeloppet är grunden när ditt arvode beräknas.
För "Förvalta egendom" får du alltså 10 % av prisbasbeloppet.
Om du också har "Sörja för person" får du 10 % av basbeloppet även för denna del.

Däremot beräknas inte arvode för "Bevaka rätt" med en procentsats. Här får du arvode endast om du t ex har hjälpt till med fastighetsförsäljning, skuldsanering eller någon annan tyngre insats. Överförmyndaren bedömer hur mycket insatsen ger dig i arvode. Ange hur lång tid insatsen tagit när du redovisar.

Prisbasbeloppet
Det är SCB (Statistiska Centralbyrån) som varje år beräknar nytt prisbasbelopp.  Detta fastställs sedan av regeringen. För 2020 är prisbasbeloppet 47 300 kr.

Utlägg
Kostnader för ditt uppdrag får du ersättning för. Höglandets överförmyndare kräver kvitto på alla utlägg. I många kommuner beräknas en schablonkostnad på
t ex 2 % av prisbasbeloppet. Vi driver frågan om att det ska vara så även hos oss.

Vem betalar - kommun eller huvudman?
Det finns regler för när kommunen betalar ut ditt arvode och detta styrs av huvudmannens ekonomi. Om hen har en förmögenhet på 2 gånger prisbasbeloppet eller om hens inkomster före skatt uppgår till 2,65 gånger prisbasbeloppet betalar kommunen INTE ut ditt arvode. Huvudmannen ska då betala.

Huvudmannen ska betala
Många vittnar om att det kan vara svårt att ta arvodet från huvudmannens konto. Kanske har hen stora kostnader för t ex medicin så att inkomsten inte räcker till. Det ska dock mycket till för att kommunen ska ta över betalningen av arvodet.

Skatt och arbetsgivaravgifter
Om huvudmannen ska betala själv är det din skyldighet att betala in skatt och sociala avgifter till Skatteverket. Det arvode som överförmyndaren beslutar om är bruttobeloppet. Det du får behålla är bruttot minskat med skatten.

Kan kommunen inte alltid betala?
I vissa kommuner betalar man ut arvodet och fakturerar sedan huvudmannen. Detta är dock inte tillåtet enligt lag, säger Höglandets överförmyndare. En kommun får inte göra en förskottsbetalning, som det skulle vara tal om här.

Tyck till!
Kanske har du själv något ämne som du tycker vi ska ha som tema i kommande månadsbrev?  Eller något som du tycker att vi ska informera om på hemsidan?
Tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen.

Styrelsen


Månadsbrev september 2020

Det är inte alltid så lätt att vara god man eller förvaltare! Många vittnar om besvärligheter när det gäller ekonomiska transaktioner på huvudmannens konto.

Så här kan det låta:

Flera huvudmän, flera konton
"Jag tycker att det är bökigt med alla bankkonton. Jag har flera huvudmän och därmed många konton att hålla reda på."

Det här är ganska lätt att åtgärda. Du kan helt enkelt döpa om kontot till exempelvis huvudmannens namn såsom "xxxx bank" och/eller "xxxx kort" (xxxx = huvudmannens namn). Om det är Swedbank som gäller öppnar du kontot i internetbanken, klickar på cirkeln med tre punkter som du hittar över "tillgängligt belopp". Sedan namnger du kontot.
På Nordea och Handelsbanken är det besvärligare. Du har inte möjlighet att själv ändra namn på din huvudmans konto. De kan bara ändra dina egna konton.

Överförmyndarspärr
"Det är krångligt när ett konto är spärrat. Kanske måste jag föra över pengar till huvudmannen av någon anledning och detta kan jag ju inte göra."

Det stämmer. Om kontot är överförmyndarspärrat måste du vända dig till överförmyndaren för godkännande av uttag. Det finns en särskild blankett för detta ändamål.  Ansökan (om uttag).

Huvudmannen bestämmer själv
"En huvudman kan ju själv gå in på banken och till exempel avsluta alla sina konton eller ta ut alla sina pengar. Det ställer ju till en hel del, om man säger så!"

Ja, huvudmannen kan själv disponera sina tillgångar. Detta kallas i bankvärlden för rättshandlingsförmåga. Det innebär att hen juridiskt företräder sig själv. Och det, i sin tur, innebär att huvudmannen ska lämna sitt samtycke. Detta gäller dock inte om huvudmannen har förvaltare.
I praktiken inväntar vi inte samtycke när vi sköter de löpande ekonomiska angelägenheterna. Samtycke har ju getts i och med att huvudmannen accepterat att ha god man. Däremot ska samtycke ges om det gäller extraordinära insatser, som t ex försäljning av fastighet. Då ska, för övrigt, även överförmyndare kontaktas för samtycke.

Kontoutdrag
"Jag tycker att bankerna är slöa med att skicka ut kontoutdrag vid årsskiftet. Jag behöver ju dessa för min redovisning."

Om du har en skrivare hemma kan du själv skriva ut kontoutdragen. Tänk på att de ska vara i PDF-format. Överförmyndaren måste vara säker på att du inte ändrat någonting.

********************************************************************************************
Någon gång under 2021 kommer vi att bjuda in representanter från banker för att få mer information om vad som gäller  när man är god man/förvaltare.

Styrelsen
Månadsbrev augusti 2020

I förra månadsbrevet fick vi oss till del vad lagtexten säger om de olika rollerna. Jag tänkte utifrån detta gå vidare och då fokusera på den känslomässiga relationer som väl alltid uppstår.

Jag kan ju bara tala för mig själv, men jag har hittills inte haft en huvudman jag inte lärt mig tycka om. Ofta blir det ju ett slags vänskap. Men viktigt dock, jag anser att man bör hålla isär rollerna med en viss distans.

När jag fick/tog mitt första uppdrag 1996 så hade jag en ytterst diffus kunskap om vad en god man skulle, eller inte skulle göra. Ingen godmansförening, ingen mentor, ingen utom överförmyndaren.

Överförmyndarens trygga uppfattning - "du klarar det här" - var allt jag hade. Jag antog utmaningen och gick "all in", gjorde vad jag ansåg borde göras. Hade då ingen kunskap om sörja för person, bevaka rätt eller förvalta egendom.

Jag gick in med mycket humor och mycket värme, blandade allvar med skämt. Överförmyndaren reagerade lite, "en god man jobbar inte som du!". Det kanske är så att jag omedvetet eller medvetet försökt att verka som den gode man jag själv velat ha om det blivit aktuellt för egen del.

Vi får inte heller glömma att många inte vet vad ett uppdrag som god man innebär och tror att det inkräktar på huvudmannens fria vilja i högre grad än i verkligheten. Medias svartmålning av gode män innebär även att många tvekar att ta emot den hjälp de innerligt väl behöver.

Vid ett nytt uppdrag föredrar jag att träffa huvudmannen själv, utan inblandning av Socialen eller annan och presentera mig och förklara hur jag arbetar. Gärna över en kopp kaffe. Därefter får huvudmannen fatta beslut om denne vill ha mig som god man eller inte. Vid "ja" så fyller vi i den medtagna åtagandeblanketten och inväntar beslut från tingsrätten.

Det är mig helt främmande att vara auktoritär eller att lägga mig i huvudmannens val och prioriteringar så länge de ryms inom ekonomin. Visst kan jag ibland ha åsikter, men det är huvudmannens val. Ordet huvudman säger väl egentligen allt.

Ronny Gustafsson

Månadsbrev juli 2020

Vi började prata om det där med de olika delarna i vårt uppdrag. Som bekant består de av bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Ibland ingår två delar i vårt uppdrag, ibland alla tre. Vad är skillnaden? Vad innebär de olika delarna och varför har vi inte alltid alla tre delarna? Vi reder ut begreppen.

Bevaka rätt
Den här delen innebär att du ska se till huvudmannens rättigheter. Om det blir aktuellt med att sälja ett hus eller om någon anhörig dör ska du bevaka din huvudmans intressen. Du ska också söka olika former av bidrag.

Förvalta egendom
Den här delen är den som vi mest jobbar med. Den handlar om huvudmannens ekonomi där du ansvarar för att betala räkningar och att se till att huvudmannen har medel till sina behov. Finns kapital ska detta vara placerat på ett betryggande sätt.

Sörja för person
Det är den här delen som inte alltid ingår i ditt godmanskap. Här handlar det om huvudmannens väl och ve, till exempel ett bra boende eller hjälp från samhället i form av exempelvis hemtjänst. Även den sociala delen av livet räknas in i den här delen.

Praktik och teori
De flesta av oss utför i praktiken alla tre delarna även om vi i vårt uppdrag endast har de första två delarna. I teorin ska vi inte ta något ansvar utöver det rent ekonomiska om vi inte har den tredje delen, men det är självklart för oss att bry oss om vår huvudmans välbefinnande. Så i praktiken ansvarar vi för alla tre delarna.

Arvode
Beroende på vilka delar som ingår i uppdraget beräknas arvodet. Beloppet för 2019 var 4 650 kronor för bevaka rätt/förvalta egendom. Om sörja för person ingår tillkommer 4 650 kr. Som du ser är det stor skillnad på vilket arvode du kan räkna med beroende på vilka delar ditt uppdrag består av. Och på tal om arvode - du vet väl att du kan få några extra slantar om du gjort något extraordinärt, t ex varit behjälplig vid bouppteckning eller flyttning?

Om du endast har de två första delarna
Ja, då innebär det att huvudmannen själv ska kunna sköta sociala kontakter, själv ska kunna påverka vårdpersonal eller hemtjänst. Har du inte delen "sörja för person" ansvarar du alltså inte för att hålla kontakt med biståndshandläggare eller personal på särskilda boenden.

Realistiskt?
Nja, det är inte troligt att du bara bortser från din huvudmans livskvalité. Vi bryr oss nog lite för mycket för att kunna göra det. Så i de flesta fall bör alla tre delarna ingå. Hur ser det ut hos dig? Kanske ska du fundera över om ditt uppdrag ska utökas?

Förvaltarskap
Vid förvaltarskap blir det lite annorlunda. Då ingår automatiskt alla tre delarna. Huvudmannen behöver heller inte lämna något samtycke (vilket är fallet om du är god man) och huvudmannen kan inte själv ta ut medel från banken. Och även på andra sätt inskränks huvudmannens rättigheter om hen har förmyndare.Månadsbrev juni 2020

Denna gången handlar månadsbrevet om ekonomi.

Corona
Många av oss, troligen de flesta, har, så länge pandemin varar, inte möjlighet att
besöka våra huvudmän. Ofta tillhör de ju någon riskgrupp. Då kan det finnas tillfälle att grundligt på igenom huvudmannens ekonomi. Faktum är ju att många av våra huvudmän har ansträngd ekonomi.

Fonder
Till exempel kan vi grotta ner oss i alla de fonder som finns. "Grotta ner" är verkligen ett adekvat uttryck. Det finns en hel djungel av olika fonder. På sidan "stiftelser.lansstyrelsen.se" finns de flesta stiftelser samlade, Man kan söka på län och kommun för att begränsa urvalet. Många av de träffar man får är inte relevanta men det finns några som kan vara bra att känna till.

Exempel på fonder
Vetlanda
Bolinska stiftelsen
Stiftelsen Olivia, Gottfrid och Per-Axel Johanssons fond för handikappade
Samstiftelsen för Social hjälpverksamhet i Vetlanda kommun
Aneby
Stiftelsen Gösta Anderssons minnesfond
Eksjö
Borghild Ross minnesfond stiftelse
Stiftelsen Julie och Helena Taubes understödsfond
Stiftelsen Amanda Carlbergs fond
Nässjö
Mariahemsstiftelsen
Nässjö kommuns Sociala stiftelse för allmänna hjälpbehov
Sävsjö
Sävsjö kommuns sociala stiftelse

Ansökan
Ibland har stiftelsen en egen ansökningsblankett, i annat fall får man författa en egen. Beskriv så tydligt som möjligt behovet och motivera varför just din huvudman bör komma  i fråga för ett bidrag.

Gåvor
Det är känt att exempelvis Lions och Svenska Kyrkan ibland delar ut gåvor, till exempel vid jul. Detta kan vara ett sätt att förgylla huvudmannens helger.

Budget
Att ha bra kontroll på huvudmannens inkomster och utgifter är alltid en fördel. Man kan få hjälp av kommunens budgetrådgivning om ekonomin är extra besvärlig att komma till rätta med.

Bidrag
Självklart ser vi till att huvudmannen får del av bidragen från stat och kommun. Många har rätt till bostadstillägg men även försörjningsstöd kan vara aktuellt.

Kostnader
Det är också klokt att be kommunen titta över kostnaderna för hemtjänst. Det är inte alltid som detta sker automatiskt när huvudmannens ekonomi eller hjälpinsatser ändras.

Mer komplicerade fall
Ibland är uppdraget hos huvudmannen kantat av stora skulder. Då blir våra insatser mera vittgående. Skuldsanering och diskussioner om avbetalningsplaner utgör då en stor insats för den ekonomiska delen. 

Styrelsen

Månadsbrev maj 2020

Den här gången tar vi upp betydelsen av försäkringar.

Olycksfallsförsäkring
Alla som är med i en god man- och förvaltarförening omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen träder i kraft om en olycka inträffar när du utför ett uppdrag, antingen vid besök hos huvudmannen eller vid resa till och från
honom/henne.

Olycka på väg till din huvudman
Låt oss säga att du är på väg till din huvudman och får en sladd på bilen och skadar dig. Vid ett sådant tillfälle kan du få ersättning från försäkringen, till exempel för vård och resekostnader.

Rehabilitering
Om du skadat dig så att du behöver rehabilitering täcker försäkringen en del av kostnaden.

Hjälpmedel
Om din skada kräver hjälpmedel av något slag täcks kostnaden, åtminstone delvis, av försäkringen. Även läkemedel kan du få ersättning för.

Försäkringsbolag för olycksfallsförsäkringen är IF.

Ansvarsförsäkring
För endast 200 kr/år kan du själv teckna en ansvarsförsäkring. Här är du försäkrad mot förmögenhetsskada. Krisförsäkring samt överfallsförsäkring ingår. Det är huvudmannen som är din uppdragsgivare så kommunens försäkring gäller inte.

Slarvig förvaltning
Låt oss säga att din huvudman eller släktingar, av någon anledning, anseratt du har förvaltat hens medel felaktigt. Du kan då få hjälp med rättsskydd.

Glömd faktura
Låt oss säga att du missat att betala en faktura och skadestånd riktas mot dig. Försäkringen kan hjälpa dig.

Bostadstillägg
Du har glömt att söka bostadstillägg och huvudmannen ställer dig till svars. Även här kan försäkringen träda in.

Krossad vas
Låt oss säga att du råkar riva ner en dyrbar vas hos din huvudman. Här kan försäkringen täcka kostnaden för att ersätta den.

Huvudmannen skadas
Du kanske råkar skada huvudmannen. Då kan utdömt skadestånd ersättas.

Du skadas
Låt oss säga att din huvudman bir aggressiv och åsamkar dig skada. Då kan försäkringen täcka en del av dina eventuella kostnader. till exempel glasögon som gått sönder.

Svårt uppdrag
Kanske har du ett så pass svårt uppdrag att du behöver tala med en psykolog. Då kan försäkringen hjälpa dig med kostnaden.

Försäkringsbolag för ansvarsförsäkringen är Ålands försäkringsbolag.

Gode män och förvaltare
Dela gärna med dig av denna information till gode män och förvaltare som du har kontakt med. Kanske vill de också blir medlemmar, inte minst för att få dessa värdefulla försäkringar till ett lågt pris.

Mer information finns under Länkar. Klicka sedan på Försäkringar RGMF.


Månadsbrev april 2020

I dessa tider kan vi ju inte undvika att beröras av Covid-19 och de konsekvenser detta virus fört med sig.

Så här berättar en av våra medlemmar:

En ställföreträdare berättar
“Två av mina huvudmän bor på äldreboende. Nu får jag inte besöka dem längre. En av dem kan jag inte ens kommunicera med via telefon eftersom hen inte talar i telefon. Det känns jobbigt att den sociala delen av mitt godmanskap inte längre kan utföras. Det är inte samma sak att prata med personalen på äldreboendet.
Jag vill själv kunna se att de mår bra. En av huvudmännen har inte vare sig släktingar eller vänner som bryr sig. Det känns som om jag är den enda kontakt hen har med omvärlden, som om det är jag som är anhörig.
Jag tycker inte att det känns bra och jag får dåligt samvete trots att jag vet att jag inte borde ha det”.

Ställföreträdare
Ja, visst är det så att vi som ställföreträdare ibland känner oss som anhöriga, God man - eller förvaltarskap handlar inte bara om ta hand om huvudmannens ekonomi. Den sociala delen är nog så viktig.

Social kontakt.
Kanske tänker vi inte alltid på de insatser vi gör för dem som behöver dem mest. Det sägs att ensamhet är vår nya folksjukdom. Social isolering kan innebära risk för andra sjukdomar eftersom immunförsvaret kan försvagas av social isolering.
Genom att besöka de av våra huvudmän som lever ensamma spelar vi en mycket viktig roll, inte bara för huvudmannen utan också för samhället.

Corona
Restriktionerna på grund av Corona följer vi givetvis till punkt och pricka. Detta tar dock inte bort det dåliga samvete vi kan känna när inte heller vi kan skingra huvudmännens ensamhet. Ändå måste ju detta ställas mot risken för smittspridning och då finns det inga alternativ - vi måste avhålla oss från att besöka de av våra huvudmän som befinner sig i riskzonen.
Hoppas, hoppas att vi ser ljuset i tunneln snart.

Styrelsen

Månadsbrev mars 2020

Den här gången är det en av våra medlemmar som författat månadsbrevet

Transformerad byadvokat

I forna tiders Sverige fanns i nästan alla små byar någon som var mera insatt i juridik och hjälpte byinnevånarna med skrivelser till myndigheter, deklarationer och liknande. Jag kallar dem byadvokater. Den moderna varianten av byadvokater är gode män och förvaltare. Det område vi som lekmän tar på oss att bevaka för våra huvudmän, kan spänna över hela Svea Rikes Lag.

Ingen advokat eller ens domare kan hela lagboken, de specialiserar sig, nischar in sig på begränsade delar av lagboken. Men vi gode män och förvaltare kan som lekmän komma i kontakt med frågor som rör HELA lagboken, ett tungt ansvar för en lekman.

Jag brukar säga att man som god man/förvaltare måste lära sig lita på magkänslan och moralisk kompass, när något känns fel är det troligen också fel. Då gäller det för gode mannen/förvaltaren att dyka ner och granska lagtexter och förordningar och ta beslut om åtgärder.

När det gäller mera komplexa ärenden som avyttrande av bostadsrätt, fastighet eller ibland jordbruksfastighet eller komplicerade arvsskiften rekommenderar jag en 15 minuters konsultation hos jurist och att göra detta i nära samråd med överförmyndaren.

Det slår mig hur mycket lättare det är att vara god man idag jämfört med 1996 då jag fick mitt första uppdrag.

Då var jag helt ensam, allt var nytt, nu finns godmanföreningar, bland annat vår, där en ny god man kan få stöd och hjälp bland annat med att få en mentor. En mentor kan även hjälpa till med tunga bitar i ett pågående uppdrag, till exempel skuldsanering.

Det finns speciella bokföringsprogram som man inte ens behöver kunna bokföring för att använda.

Att det var bättre förr stämmer inte alltid!

Ronny Gustafsson

******************************************************************
Du kanske också vill skriva ett månadsbrev. Tveka inte! Du är SÅ välkommen att kontakta någon av oss  styrelsen.

Månadsbrev januari 2020

God fortsättning
Först och främst vill vi i styrelsen önska dig en god fortsättning på det nya året.

Utmaningar Alla har vi en del utmaningar framför oss under 2020. Det handlar om våra huvudmäns väl och ve. Oavsett allting annat kommer vi säkert att ställas inför problem som måste lösas. Vi, som är medlemmar i God man- och förvaltarföreningen, hjälper och stöttar varandra.

Årsmöte torsdag 12 mars klockan 19.00 En utmaning som vi står inför är att omforma föreningen en smula. Från och med årsmötet hoppas vi att heta “Höglandets God man- och Förvaltarförening”. Beslut om detta namnbyte måste tas på årsmötet liksom beslut om antal ledamöter i styrelsen. Med ett stort spridningsområde bör vi vara sju ledamöter samt ha en suppleant och alla orterna bör vara representerade.

Nomineringar
Eftersom vi inte har någon valberedning behöver vi allesammans nominera ledamöter i styrelsen. Krister Ekman och Anders Lindahl kvarstår ett år till, men vi behöver nominera en ordförande samt fyra ledamöter och en suppleant.  Skicka ditt förslag på ordförande samt ledamot/ledamöter till kerlun01@gmail.com snarast möjligt och senast 16 februari. Vi kommer att kontakta den person du nominerar och om han/hon accepterar sker själva valet på årsmötet 12 mars.

Medlemsavgift
Välkommen att betala in medlemsavgiften på 150 kr för år 2020 till bankgiro 135-4000. Detta gäller inte dig som betalade in avgiften hösten 2019. Den betalningen gäller nämligen för 2020 också.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen God man- och förvaltarföreningen

Månadsbrev november

Vi blickar tillbaka...
På förra månadsträffen, i oktober, presenterade vi redovisningsprogrammet God Man, en bra hjälp när vi ska dokumentera våra huvudmäns inkomster och utgifter. Dock, man måste själv öva på programmet för att förstå det till fullo. Du glömmer väl inte att vi får lite rabatt? Kostnaden för programmet tar vi med när vi gör vår årsredovisning så kommer pengarna tillbaka.

Vi blickar framåt... På tal om årsredovisningen: Det är inte så många veckor kvar tills det är dags att redovisa hela året till överförmyndaren. Den 12 december träffas vi i bibliotekets hörsal i Vetlanda för att lära oss hur vi på bästa sätt gör årsredovisningen. Vi ska inte göra för mycket och vi ska inte göra för lite. Det är överförmyndare som håller i den här informationen. Missa inte detta tillfälle. Inbjudan kommer per mail.

Överförmyndaren
Vi har tagit upp flera frågor vid möte med överförmyndaren:
* 2.65 av prisbasbeloppet.
* Förskottera arvode
* Schablon vid kostnadsersättning.
När det gäller punkt 1 och 2 (2,65*prisbasbelopp och förskottering) har vi fått kalla handen. Men vi ger oss inte. Vi tar upp frågan igen. Däremot har man lovat att titta över schablon vid kostnadsersättning. Men inte förrän år 2021.

Utbildning
Du har säkert fått en inbjudan till överförmyndarens olika utbildning i Eksjö. Ett bra initiativ som vi applåderar. Glöm inte att anmäla dig. Hemsidan Hemsidan är “på gång”, som det heter. Vi hoppas att kunna släppa den i november. Till nästa gång... Vi hoppas att vi ses den 12 december klockan 19.00. Förhoppningsvis kan vi även då dela erfarenheter och lära oss mer.

Med vänliga hälsningar
  Styrelsen God man- och förvaltarföreningen

« Äldre inlägg Nyare inlägg »