Månadsmöte maj 2022

Vi träffades i "Blå huset" (som numera är grått) på Hagmarksvägen i Vetlanda.
Ställföreträdare har inte sällan kontakt med såväl vård- och omsorg som socialförvaltning. Att känna till vilka lagar och regler som gäller underlättar när ställföreträdare, å huvudmännens vägnar, ska ansöka om sådan hjälp.

Jennie Nilsson och Helena Pettersson från vård- och omsorg berättade om den process som körs igång när någon behöver bstånd från kommunen.

Camilla Waern-Nyström  berättade om vad som gäller enligt socialtjänstlagen när beslut om försörjningsstöd ska tas. Stina Pettersson presenterade mottagningsenheten, där olika former av orosanmälningar tas emot.

Värt att poängtera är att samtycke och frivillighet alltid gäller. Ingen kan tvingas ha en god man.

Årsmöte 2022

Det 19 mars höll föreningen årsmöte i Vetlanda. Till ordförande omvaldes Kerstin Lundqvist och till styrelseledamöter omvaldes Åke Grönqvist och Monica Axelsson. Leif Lönnoff nyvaldes.
Läs månadsbrevet april för mer information.


Månadsmöte oktober 2021

Till månadsmötet i oktober hade vi bjudit in Försäkringskassan för att informera om de olika ersättningar som vi kan ansöka om till våra huvudmän. Jenny Eriksson och Lena Bjerhag berättade om sjukersättning, aktivitetsersättning och merkostnadsersättning och de regelverk som är kopplade till dem. Eftersom det är vi, som ställföreträdare, som oftast ansöker om sådana ersättningar är det viktigt att känna till vilka regler som gäller.
Även om våra månadsmöten har ett tema där vi förhoppningsvis ska öka vår kompetens, så försöker vi alltid ha tid till diskussioner och så även denna gång.
Vi berättade om hur vårt möte med Emelie Olaisson, chef för överförmyndarverkansamheten i Vetlanda, och politiker för överförmyndarnämnden avlöpte. Och givetvis blev det en del diskussioner om frågorna som togs upp. Vi kommer att publicera en del av de frågor som behandlades i vårt  månadsbrev i november.

Årsmöte 2021

Den 19 augusti 2021 kunde vi äntligen genomföra vårt årsmöte.
Nyvald i styrelsen är Monica Axelsson, Vetlanda.
Krister Ekman,  Anders Lindahl och Kerstin Lundqvist omvaldes medan Åke Grönqvist kvarstår från tidigare år.
Till ordförande för nästkommande år valdes Kerstin Lundqvist.

Efter avslutade årsmötesförhandlingar diskuterade vi vilka frågor som är mest angelägna att ta upp med överförmyndare och överförmyndarnämnd när vi träffas nästa gång, bland annat registerutdrag, huvudmannens egna medel,
bank id och regelverk.

Månadsmöte oktober 2020

Vi hade besök av Göran Svedén från Vetlanda kommuns budget- och skuldrådgivning. Detta är en helt kostnadsfri tjänst, en resurs som alla medborgare kan använda sig av. Du kan få ekonomiska, juridiska och praktiska råd.  Mycket ofta handlar det om hjälp med att söka skuldsanering hos Kronofogden.

Skuldsanering
Det är hos Kronofogden man ansöker om skuldsanering och här hjälper BOS (kommunens budget- och skuldrådgivning) gärna till. Skuldsanering kan bli en chans att börja om när ekonomin har blivit kaotisk. Man får en chans att lösa de ekonomiska problemen.

Kriterier
Det finns vissa kriterier som ska vara uppfyllda. Bland annat ska man vara så skuldsatt att man inte har en chans att betala av sina skulder under sin livstid.

Betalningsplan
Om Kronofogden godkänner skuldsanering gör de upp en betalningsplan där alla fordringsägare ingår. Betalning sker till Kronofogden som sedan betalar ut medel till fordringsägare en gång per år. En skuldsanering innebär alltså att fordringsägarna kan få, åtminstone en del av, sina fordringar betalda.

5 år
Betalningsplanen löper under fem år. När dessa fem är till ända, betraktas skulderna som betalda.

Betalningsanmärkning
Att ha en betalningsanmärkning är aldrig bra. Efter 5 år av skuldsanering försvinner denna hos Kronofogden.

Ansökan
Det är inte speciellt svårt att ansöka om skuldsanering. På nätet finns bra information om hur du ska gå till väga. Under "Länkar" på vår hemsida finns t ex  länken "Skuldsanering".

Rådgivning
Kommunens skuld- och budgetrådgivning innefattar även råd av juridisk eller praktisk natur. De kan även vara behjälpliga med att förmedla kontakter till socialkontor eller annan kommunal förvaltning. Länk finns under Länkar på hemsidan.


Månadsmöte februari 2020

Vid vårt möte i februari hade vi möjlighet att ställa frågor till överförmyndaren. Det var Ann-Charlotte Bardh som antog utmaningen att besvara dem. En mängd olika frågor diskuterades och här kommer ett urval av dem.

GDPR
Hur påverkar GDPR uppdraget som god man eller förvaltare?
Svar: Eftersom vi, som gode män och förvaltare är privatpersoner berörs vid inte av de strikta reglerna i GDPR (tidigare personuppgiftslagen). Dock är det, på grund av GDPR, inte alltid möjligt att få information från myndigheter enbart med registerutdraget som “bevis” på att vi är ställföreträdare.

Arvode
När arvode beräknas, används då prisbeloppet från det året uppdraget utfördes eller det år granskningen genomförs?
Svar: Det år som uppdraget utfördes.

Arvode när huvudmannen inte kan betala
Kan överförmyndaren betala arvodet när huvudmannens medel inte räcker till (trots att han/hon egentligen ska betala själv)?
Svar: Endast i mycket speciella fall, t ex när huvudmannen har stora kostnader för sjukvård.

Befrielse
Hur kan man bli befriad från ett uppdrag med omedelbar verkan?
Svar: Det kan man i regel inte. Man är skyldig att vara kvar tills ny ställföreträdare utsetts

Mentorer
Varför kan inte överförmyndaren utse mentorer bland gode män och förvaltare? Svar: Överförmyndaren ställer sig positiv till att utse mentorer men har inte hunnit behandla frågan.

Verifikationer
Hur länge måste verifikationer sparas?
Svar: I tio år. Om huvudmannen avlider ska de sparas i tre år.

Beslut
Hur mycket, kan man som god man/förvaltare, besluta om i de fall god man inte är överens med anhöriga?
Svar: Det är ställföreträdaren som, efter samtycke med huvudmannen, bestämmer i samtliga frågor. Finns inget samtycke, på grund av att huvudmannen inte har förmåga, är det ställföreträdaren som tar beslut.

Hjälp
Ska god man/förvaltare acceptera eller inte acceptera hjälp vid till exempel flyttning? Scenariot är att det inte finns pengar till att betala flyttfirma.
Svar: Det är Inte ställföreträdaren som ska hjälpa till med sådant här. Däremot kan han/hon ansöka om ekonomiskt bistånd hos kommunen.

God man avlider
Vad händer med redovisningen om gode mannen/förvaltaren avlider?
Svar: Då blir det dödsboet (oftast närmast anhöriga) som ansvarar för slutredovisning till överförmyndarenheten.

Gåvor
Vad gäller när huvudmannen vill ge en gåva till ställföreträdaren?
Svar: Ställföreträdaren ska inte ta emot gåvor från huvudmannen.

Och om huvudmannen vill ge gåvor till anhöriga?
Svar: Det är inte tillåtet för ställföreträdaren att godkänna gåvor. Om huvudmannen själv vill ge bort gåvan ska det dokumenteras skriftligt med gåvohandling och styrkas att huvudmannen förstår innebörden. Ställföreträdaren ska inte medverka vid gåvohandlingen så om huvudmannen inte själv kan genomföra ärendet ställas kan fullmakt ställas till annan person. Vid personliga gåvor, som t ex julklappar, till mindre belopp, är det dock tillåtet för ställföreträdaren att godkänna gåvor.

Årsmöte 2020

Nu är årsmötet 2020 avklarat.
Ett 20-tal medlemmar tog sig till Blå Huset på Hagmarksvägen i Vetlanda för att vara med på årsmötet.
Här togs beslut på att ändra föreningens namn till Höglandets God man- och förvaltarförening. Nu täcker vi in alla de orter som ingår i den centrala överförmyndarenheten, det vill säga Aneby, Eksjö, Nässjö. Sävsjö och Vetlanda.
Kommande styrelser kommer förhoppningsvis att ha representanter från alla dessa orter.
Nuvarande styrelse ser dock ut så här:
Kerstin Lundqvist, ordförande
Åke Grönqvist
Anders Lindahl
Krister Ekman
Lars Röstedal
Ronny Gustafsson

Efter ett konstituerande styrelsemöte i april kommer vi att publicera kommande temakvällar på hemsidan.  Och givetvis kommer vi att fortsätta ta upp olika frågor med överförmyndaren.

Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar. Kontaktuppgifter hittar du under fliken “Kontakter”


Månadsmöte augusti 2019
God man- och förvaltarföreningen anordnar regelbundet månadsmöten för alla gode man och förvaltare inom Höglandet.

Vid augustimötet diskuterade man de olika frågeställningar man som ställföreträdare kan stöta på. Som god man/förvaltare blir man aldrig fullärd. Tillsammans har gode män/förvaltare en enorm kunskapsbank.

Eftersom det dyker upp ärenden och frågor som man aldrig råkat ut för tidigare kan delade erfarenheter bidra till att bygga upp den egna kompetensen. Exempelvis: Vilket är ställföreträdarens ansvar när huvudmannen ska sälja sin villa?

Vid det här mötet belystes också bland annat det faktum att det ibland är ställföreträdaren som ska se till arvodet tas från huvudmannens konto, trots att medel inte finns. Detta är ett exempel på frågor som God man- och Förvaltarföreningen ska jobba vidare med.


Månadsmöte oktober 2019
Smart program för gode män och förvaltare

I gode män och förvaltares uppdrag ingår att hålla reda på inkomster och utgifter för den huvudmannen.  Detta innebär att alla dessa uppgifter måste bokföras på ett eller annat sätt.

Vid föreningens månadsträff i oktober presenterade Ronny Gustavsson det digitala programmet God man Redovisning. Ett 50-tal ställföreträdare fick en inblick i hur detta program kan underlätta arbetet med sådan bokföring. När årets händelser sedan ska redovisas till överförmyndarenheten, sammanställer programmet de data som behövs.

Elisabeth Forsén från överförmyndarenheten och medverkade också och poängterade bland annat vikten av en komplett årsredovisning, inklusive de dokument som krävs.


Månadsmöte december 2019
Huvudmännens ekonomi som granskas. Gode män/förvaltare ansvarar för att huvudmännens inkomster och utgifter balanserar och detta ska årligen redovisas till överförmyndarenheten.

Ett 60-tal gode män/förvaltare kom till God man- och förvaltarföreningens månadsträff i december för att få information om vad som krävs vid årsredovisningen, Maria Fantenberg och Gösta Larsson från Överförmyndarenheten var inbjudna för att informera om vad som måste göras för att redovisningen ska godkännas.

Vid mötet togs även en del andra frågor upp, till exempel gode män/förvaltares ansvar vid dödsfall, svårigheter vid bankfrågor och kontakter med olika myndigheter. God man- och förvaltarföreningen anordnar regelbundet träffar där aktuella ämnen tas upp, relevanta gäster inbjuds och där gode män/förvaltare delar erfarenheter.

Årsmöte 2019 
Vetlanda God man - och Förvaltarförening höll sitt årsmöte 2019 i det så kallade Blå Huset på Hagmarksvägen.
En ovanlig punkt på dagordningen var “föreningens vara eller inte vara”.

Detta var föranlett av att föreningen varit mer eller mindre vilande och haft en interimstyrelse under en tid. Det säger sig självt att aktiviteterna varit få och frågan om föreningens fortlevnad tycktes relevant.

Efter diskussion röstade årsmötet för en fortsättning, vilket givetvis innebär att föreningen kommer att leva kvar. Till ny ordförande valdes Kerstin Lundqvist. Styrelsemedlemmar är Krister Ekman, Anders Lindahl, Åke Grönkvist och Mikael Hellqvist. Johnny Lindqvist och Susanne Helin är revisorer och Sylvie Lindberg är revisorssuppleant. Nu ska arbetet med bland annat verksamhetsplan, marknadsföring och medlemsaktiviteter inledas.
Föreningen hoppas också på ett fördjupat samarbete med överförmyndarenheten.

[/pl_text]
[/pl_col]
[/pl_row]