Kategori: Månadsbrev (Sida 1 av 3)

Månadsbrev oktober 2022

Vår månadsträff i september   

Försäkringar
Lars-Erik Järling från RGMF hade bjudits in för att berätta om Riksförbundets försäkringar

En form av olycksfallsförsäkring
Redan som medlem i föreningen är du försäkrad vid besök hos huvudman inklusive resa till och från.

Ansvarsförsäkring
Detta är en medlemsförsäkring du behöver som ett skydd mot skadeståndsanspråk som riktas mot dig till till följd av ditt uppdrag. Faktum är att kommunen inte har någon försäkring för sådant som vi kan råka ut för i vårt uppdrag. En sådan försäkring kostar 250 kr/år om man är medlem i en God man-förening. Försäkringsbeloppet uppgår till 10 MSEK.
Exempel: Du har glömt söka bostadsbidrag och din huvudman har därmed lidit ekonomiska skada. Du kan bli ersättningsskyldig.
Exempel: Du har glömt att betala en faktura. Du riskerar att bli stämd och måste betala med eget kapital.

Efterskydd
Det finns ett efterskydd vilket innebär att försäkringen gäller tre år efter det att du har avslutat ditt uppdrag.

Vill du veta mer? Klicka här: RGMF försäkring
Krister Ekman (070 522 48 20) har hand om försäkringar hos oss. Du tecknar lätt din försäkring om du kontaktar honom.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Överförmyndaren
Emeli Olaison, chef på överförmyndarenheten, gav oss en del siffror om verksamheten:
Siffror
Ställföreträdare: Cirka 600
Huvudmän: Cirka 1000
Nya ärenden per år: cirka 325
Utbetalda arvoden: 8,8 MSEK (varav 3,6 MSEK från kommunen)
Belopp som ställföreträdare ansvarar för: Cirka 594 MSEK

Nyheter
Programmet (Valter) för årsredovisning ska uppdateras
SKR arbetar på ett cirkulär som tar upp arvodesbelopp
Prisbasbeloppet höjs till 52 360 kr för 2023

Överförmyndarens hemsida
Emeli presenterade hemsidan, som fått ett verkligt lyft. Här finns näst intill all information som vi, som ställföreträdare, behöver. Och upplägget är pedagogiskt och enkelt att följa. Se själv: Överförmyndare Höglandet

Deltagarna
De medlemmar som kommit till träffen fick givetvis tillfälle att ställa frågor och att komma med synpunkter. Bland annat ville en god man (Lisa) via ombud framföra att hon, efter en hel del frustration, fått kontakt med en överförmyndare som bemötte henne på ett respektfullt sätt och som hjälpte henne att komma till rätta med svårigheter kring en redovisning.
”Detta bemötande gjorde att jag växte som god man”, menade Lisa.

För övrigt diskuterades bl a antal besök hos huvudmannen som anses rimligt, arvoden och kostnadsersättningar.         
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Månadsbrev

Kanske har DU förslag på ämnen till våra månadsbrev? Tveka inte att höra av dig. Kontaktuppgifter hittar du i menyn under “Kontakt”.

Styrelsen

Månadsbrev augusti 2022

Tips
Ja, den här gången tipsar vi om en grupp på Facebook. Har du Facebook?

Då kan du leta reda på gruppen “God man och förvaltare”. I den här gruppen skriver ställföreträdare i hela landet in frågor som sedan kommenteras av andra ställföreträdare. Intressant och faktiskt lärorikt.

Exempel
Nedan ger vi några exempel (inte ordagrant återgivna) så att du får en uppfattning om hur det kan se ut.

”Min huvudmans dotter vill ha förskott på arv. Ber om råd”
Svar: “Bevilja aldrig förskott på arv” och “Kontakta överförmyndaren”.

”Min huvudman behöver ny rullstol men hemtjänsten säger att den hen har duger”
Svar: “Detta är kommunens ansvar och det ska finnas en hjälpmedelscentral att vända sig till”

”Min huvudman ska flytta till särskilt boende. Hur ska jag göra med alla sakerna i lägenheten?”
Svar: “Om det finns anhöriga – kontakta dem” och “Det finns hjälporganisationer som tar emot sakerna och en del som även hämtar dem”

“Vad är det som gäller vid inköp på nätet. Är det OK för mig att handla on-line åt min huvudman?:
Svar: “Det är anhöriga, hemtjänst eller boendepersonal som ska hjälpa till med detta”.

”Hur gör jag om jag vill att min huvudman ska få en kontaktperson eller boendestödjare?”
Svar: “Ansök hos biståndshandläggare”,

Ja, det var några exempel och naturligtvis finns det många fler svar på många fler frågor. Vanligt förekommande är frågor som handlar om hjälp till huvudmannen (med att göra inköp, följa med till olika former av sjukvård, flytta m.m.).

Och svaren går nästan alltid ut på att ställföreträdare INTE ska vara utförare. Vi ska  ta kontakt med kommunen för att se till att ärendet utförs.

Månadsbrev
Kanske har DU förslag på ämnen till våra månadsbrev? Tveka inte att höra av dig. Kontaktuppgifter hittar du i menyn under “Kontakt”.

Styrelsen

Månadsbrev juni 2022

Månadsmötet i maj
Vi hade bjudit in representanter från Vetlanda kommuns vård- och omsorg samt från Vetlandas socialförvaltning för att lära oss mer om vilka regler som gäller när vi kommer i kontakt med biståndshandläggare och socialsekreterare.

I detaljer kan det skilja sig mellan olika orter på Höglandet men i grunden är det lagar som styr och processerna liknar varandra i sora delar.

Bistånd
Oftast har våra huvudmän någon form av funktionsnedsättning. I annat fall skulle de inte ha behov av en ställföreträdare. Behovet av hjälp skiljer sig mycket från huvudman till huvudman. En del klarar sig ganska bra medan andra behöver stöd och hjälp från kommunen. Då finns vård- och omsorg samt socialen där. På vissa orter är dessa enheter en enda förvaltning medan man i Vetlanda valt att dela dem i två olika förvaltningar.

Vård och omsorg
Inom denna del arbetar de biståndshandläggare som tar emot ansökningar om olika former av bistånd. De gör hembesök för att utröna vilken form av bistånd som kan komma i fråga. Det kan vara hemtjänst som kan innebära hjälp med städning, tvätt etc. Det kan också handla om särskilt boende. Jennie Nilsson och Helena Pettersson förklarade hur hela processen går till och vi betonade vikten av att ställföreträdare blir involverade.

Ett bistånd är ofta inte för evigt utan ny biståndsbedömning görs. Det är inte alltid som biståndshandläggaren vet att personen ifråga har en ställföreträdare, vilket ses som en brist. Det är upp till ställföreträdaren att meddela att ställföreträdare finns för huvudmannen.

Vid avslag på en ansökan eller ny bedömning kan beslutet alltid överklagas till Förvaltningsrätten.

Socialförvaltningen
Det är socialsekreterarna som har hand om ansökningar om försörjningsstöd och här är det naturligtvis också en process som dras igång. Det ska krävas en hel del för att försörjningsstöd ska beviljas och ny utredning görs varje månad. Camilla Waern-Nyström gav en utförlig beskrivning om hur det går till.
 
Vi kan själva göra en förenklad beräkning för att ta reda på om försörjningsstöd kan beviljas för vår huvudman.
LÄNK
Beräkning försörjningsstöd

Stina Pettersson presenterade den mottagningsenhet som finns i Vetlanda. Hit kommer orosanmälningar gällande barn, missbruk eller våld i hemmet och en utredning görs.

Det är tillåtet att vara anonym och det är helt i sin ordning att kontakta dem för att “bolla” sin oro.

Ledsagare
Vi som var med på mötet tog upp problemet med ledsagare. Sådan kan beviljas när det gäller LSS. I andra fall kan t ex Röda Korset kontaktas. Det är kommunens ansvar att se till att någon följer med till t ex sjukvårdsbesök. Ibland kan anhöriga följa med, ibland kommunens personal. Det ingår inte i en ställföreträdares uppdrag att vara ledsagare, vilket har betonats av överförmyndare. Vi ersätts inte för tiden eller resa om vi ändå följer med. Och vi gör oftast för att det inte finns någon annan som kan.

Boendestödjare eller kontaktperson
Vård – och omsorg kan bevilja bistånd i form av boendestödjare som är anställda av kommunen. Deras uppgift är att ta hand om huvudmannen, att göra något tillsammans med hen.

En kontaktperson har åtagit sig ett uppdrag och är inte anställd av kommunen. Tanken är att kontaktpersonen ska hjälpa till att bryta social isolering, vara en medmänniska.

Samtycke
Värt att poängtera är att samtycke och frivillighet alltid gäller. Ingen kan tvingas ha en god man. Detta gäller även om socialtjänsten anser att en god man behövs. Ibland kommer vi, som ställföreträdare, in i ett sent skede när mycket hos huvudmannen blivit riktigt illa. Emellertid, om hen inte vill ha en god man så kan hen inte tvingas till det.

För att en förvaltare ska komma i fråga krävs att inga andra åtgärder kan initieras. I största möjliga utsträckning ska personens integritet skyddas och det finns inte många lagar som ger rättighet att frånta en person hans frihet.

Slutord
Det allmänna intrycket var att detta var ett bra månadsmöte där vi fick möjlighet att framföra våra åsikter och problemställningar till kommunens representanter.

Styrelsen

Månadsbrev april 2022

Årsmöte 2022

19 mars 2022 höll vi årsmöte i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Vetlanda.

Styrelsen består nu av
Kerstin Lundqvist, ordförande (omval)
Åke Grönkvist sekreterare (omval)
Monica Axelsson (omval)
Leif Lönnoff (nyval)
Kvarstår i styrelsen gör
Anders Lindahl och Krister Ekman (kassör)

Revisorer är Johnny Lindqvist och Susanne Helin (omval) och revisorsuppleant är Irene Tucheck.

Till valberedning valdes Lena Johansson (sammankallande), Elinore Sundström och Eva Thirén,

Utöver ordinarier årsmötesförhandlingar diskuterades en del andra frågor:

Utbildning
Det nya systemet “Valter” har införts och utbildning har utlovats i höst. En önskemål är att dessa utbildningar ska hållas “in real life” på samtliga orter inom verksamhetsområdet. På så sätt är det lättare att ställa frågor och blir mer givande än digital utbildning.

Information/marknadsföring
Styrelsen ska bli bättre på att marknadsföra föreningen på andra orter än Vetlanda. När vi skriver notiser i tidningen ska dessa sändas även till tidningar i Sävsjö, Nässjö, Eksjö, Aneby.
Föreningens informationsfolder ska spridas till alla orter.

Kostnadsersättning
Det har visat sig att inte alla känner till den schablon för kostnader som införts. På årsredovisningen måste vi ange att schablon (500 kr) ska utgå. Denna ersättning är inte skattefri. Det är fortfarande helt i sin ordning att bifoga kvitton på utlägg och den ersättning som utgår på detta sätt är skattefri.

Arvoden
I de efterföljande diskussionerna kunde konstateras att inte alla alltid får ersättning för den tid som läggs ner. Att till exempel följa med en huvudman på sjukhusbesök ingår inte i en ställföreträdares uppdrag. Sådant ska kommunens personal ta hand om. Och när “någon annan” har ansvaret får vi inte ersättning för nedlagd tid, Men ibland har vi inget val. Exempelvis kan huvudmannen ha ett psykiskt funktionshinder som gör att hen inte har förtroende för någon annan än ställföreträdaren.

Vi har alltid möjlighet att överklaga överförmyndarens arvodesbeslut och då görs detta till Tingsrätten.

Storlek på arvode bestäms i och för sig av respektive överförmyndarenhet men oftast  följs SKRs (Sveriges Kommuner och Regioner) rekommendationer.
Om arvodet ska betalas av huvudman eller kommun är reglerat i Föräldrabalken.

Överförmyndarens hemsida
Överförmyndaren har publicerat en ny hemsida med all information vi kan önska.
https://overformyndare.hoglandet.se/

Läs om uppdraget, arvoden och kostnadsersättningar och mycket mer.

Styrelsen

Månadsbrev februari 2022

Digitala utbildningar
Just nu är många av oss i färd med att färdigställa årsredovisning för 2021. Den ska vara inlämnad senast 1 mars. Överförmyndaren har genomfört digitala utbildningar som handlar om just detta. Här följer en del av det som togs upp vid utbildningen.

Årsbeskedet
Detta dokument från banken behöver du när du ska göra din årsredovisning. Den visar alla konton som din huvudman har. Beloppen i årsbeskedet ska stämma med beloppen i din bokföring.

Tillgångar 1/1 (A)
Du ska redovisa tillgångar vid årets början, vilket framgår av kontoutdrag och från föregående års redovisning.

Inkomster (B)
Du ska också redovisa inkomster under året.

Utgifter (C)
Alla utgifter på transaktionskontot ska redovisas

Tillgångar 31/12 (D)
Du ska också redovisa tillgångar vid årets slut.

Balans
Tillgångar vi periodens början (A) + inkomster under  perioden (B) Utgifter under perioden (C) + tillgångar 31/12 (D) A+B = C+D. Då har du balans i din bokföring.

Skulder
Huvudmannens skulder ska redovisas. Bifoga eventuellt skuldsaneringsbeslut.

Transaktionskonto
Kontot som tar upp inkomster och utgifter ska spegla din bokföring. Saldot per den 31/12 ska harmonisera med beloppet i din redovisning. Namnge respektive post så att de blir lätta att urskilja (t ex hyra, färdtjänst, läkemedel). Tänk på att t ex sjukersättning och pension anges med brutto. Skatten är en utgift. Bostadsbidrag redovisar du separat (är inte skattepliktig).

Andra konton
Av årsbeskedet framgår andra tillgångar som till exempel fastigheter, fonder, aktier. Dessa ska redovisas som tillgångar.  För fastighet kan du använda taxeringsvärdet.

Egna medel
Ofta har huvudmannen ett kontokort till vilket du för över pengar regelbundet. Här behöver du endast redovisa beloppet vid årets början (1/1) och vid årets slut (31/12).

Verifikationer
I regel ska du inte skicka med samtliga verifikationer. Det räcker t ex med en hyresfaktura om hyran inte förändrats under perioden. Eller en enda verifikation som visar belopp som betalats för hemtjänst. På överförmyndarens hemsida finns ett dokument som visar vilka verifikationer du behöver bifoga.

Kontoutdrag
Kontoutdrag från banken ska bifogas. När det gäller huvudmannens eget konto räcker det med att ta fram alla insättningar. Utgifter på detta konto behöver inte redovisas.

Redogörelse
Till årsräkningen hör också en redogörelse där du anger vad du ditt uppdrag innehållit under perioden. Blanketten finns att ladda ner på överförmyndarens hemsida. Var noga med att ange datum och tider för eventuella extra insatser du gjort (t ex skuldsanering). Bifoga en körjournal om du har rätt till reseersättning. Här redovisar du även kostnader du haft. Schablon är 500 kr (skattepliktigt). Kvitto ska lämnas om du yrkar större kostnadsersättning.

Överförmyndarens E-tjänst
Det finns en E-tjänst som du kan använda om du vill lämna in din årsredovisning digitalt, Valter. Här loggar du in med bank-id. Du kan bokföra successivt och vid årets slut, efter att du gjort alla kontroller, signerar du och skickar in. I Valter finns även möjlighet att t ex digitalt ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto.

Inför nästa årsredovisning – bokför varje månad
Att bokföra inkomster och utgifter månad för månad underlättar årsredovisningen. Stäm av belopp i din bokföring med konto på banken. Vid obalans är det lättare att kolla upp vad som blivit fel om du bara har en enda månad att analysera.


Månadsbrev januari 2022

Först och främst vill vi önska dig en god fortsättning på det nya året.

Årsmöte
Nytt år innebär nytt årsmöte för vår förening. Enligt planerna ska vi  hålla ett sådant i mars 2022. 

Kvarstår i styrelsen
Inför verksamhetsåret 2022 har vi två ledamöter som kvarstår i styrelsen:
Krister Ekman (vår kassör) och Anders Lindahl

På tur att avgå i styrelsen
Kerstin Lundqvist (vår ordförande), Åke Grönqvist (vår sekreterare) och Monica Axelsson står på tur att avgå.

Vetlandadominans
Oturligt nog är alla i styrelsen från Vetlanda. En önskan är att det i styrelsen ska ingå medlemmar från andra orter. Nominera din kandidat!

Nomineringar
Tidigare har vi varit fem personer i styrelsen men ingenting hindrar att vi blir fler. Säkert vet du någon som du skulle vilja ha med i styrelsen. Välkommen att nominera kandidater. När vi fått i ditt förslag kommer vi att ta kontakt med vederbörande för att utröna intresset.

Valberedning
Oturligt är också att vi inte har någon valberedning. Det är inte bra att det är styrelsen som måste ta på sig detta uppdrag. Så – en valberedning behöver vi också.

Årsmötet
Utöver ordinarie årsmötesförhandlingar planerar vi att bjuda in representanter från Riksförbundet (RGMF). Det finns en hel del information på övergripande nivå som kan vara bra för oss ställföreträdare att känna till.

Tid och plats = 19 mars  klockan 10.00 i Vuxenskolans lokaler, Stationsgatan, Vetlanda
Kallelse till årsmötet kommer i god tid före årsmötet. Vi ses där och då. 

Styrelsen

Månadsbrev november 2021

I detta månadsbrev kan du läsa om det möte styrelsen haft med chefen för Höglandets överförmyndarverksamhet, Emelie Olaison och fyra av de politiker som sitter i överförmyndarnämnden.

Först lite statistik
Visste du att
* alla huvudmäns sammantagna tillgångar uppgår till 436 228 186 kr?
* 90 % av alla årsredovisningar är ofullständiga?
* överförmyndarverksamheten har 1376 akter (huvudmän)?
* det finns 535 ställföreträdare?

Framtidsplaner hos överförmyndaren (bland annat)
* Digital årsredovisning
* Digitala utbildningar
* Ny webbsida
* Byte av verksamhetssystem
* Organisationsförändring

Våra frågor och svar
Tema: Kontakt
Vi vill ha samma överförmyndare till de huvudmän vi har.
Svar: Överförmyndarna ansvarar för huvudmännen, inte för ställföreträdare. Därför delas akterna upp per ställföreträdare. Däremot granskas ofta ställföreträdare av en och samma överförmyndare.
******************************************************************************************
Vi vill kunna ringa direkt till den överförmyndare som har hand om vårt ”fall”.
Svar: All kontakt går via Kontaktcenter.
******************************************************************************************
Varför kan inte kontoret vara öppet för besök?
Svar: Det kommer att vara låst även framöver. Det är en säkerhetsfråga.
******************************************************************************************
Det är svårt att få kontakt med överförmyndare.
Svar: Vi har telefontid måndag, tisdag och torsdag mellan 10 och 12. Man kan ringa och boka ett besök med överförmyndare om behov finns.
******************************************************************************************
Kan det inte åtminstone finnas en brevlåda där vi kan lämna in dokument?
Svar: Dokument lämnas till Kontaktcenter
Men sekretessen?
Svar: Det är inga problem. Posten läggs i en särskild box.
******************************************************************************************
Tema: Banken
Hur ska vi göra när banken inte kan lösa problemet med HM:s eget kortkonto och att vi inte ska ha tillgång till detta?
Svar: Detta är ett problem som vi känner till. Bankföreningen håller på att titta på en lösning.
******************************************************************************************
Tema: Redovisning
Hur informerades om att schablon för kostnader införts?
Svar: Det står på nätet i informationen som handlar om årsredovisningen.
Men om man inte har haft behov av att läsa informationen?
Inget svar.
******************************************************************************************
Gäller inte samma regler för alla gällande utlägg? En del överförmyndare godkänner utlägg, andra inte (t ex kostnad för redovisningsprogram God man.se eller reseersättning).
Svar: Vi har ambitionen att alla ska behandlas lika.
******************************************************************************************
Finns det en maxgräns (antal resor) för milersättning?
Svar: Maxgränsen är 2 gånger/månad i normala fall. Omotiverade resor ersätts inte.
******************************************************************************************
Vi får många klagomål på sena arvoden. Är verkligen 15 % kvar att granska?
Svar: Nej, vi nådde målet 90 % granskade redovisningar 30 september.
******************************************************************************************
Allmänt
Varför får man olika svar beroende på vilken överförmyndare man pratar med?
Svar: Så ska det inte vara.
******************************************************************************************
Ställföreträdare har alltid huvudmannens bästa för ögonen. Alla huvudmän är olika och det går inte in att få in dem alla i samma mall. Regelverket är för stringent. Det borde finnas utrymme och förståelse för huvudmannens livssituation såväl vid frågor som vid den årliga  såväl redovisningen.
Svar: Vi måste gå efter de regler som finns. Vi kan inte rucka på dem hur som helst. Kom ihåg att vi blir granskade av Länsstyrelsen. Granskningen ska vara rättssäker och lika för alla.
Vi kommer att anordna en grundlig information om vad en ställföreträdares uppdrag innebär. Ofta gör ställföreträdaren mer än vad som är hens ansvar, sådana insatser  som socialen ska ansvara för. Och en del av sådana insatser föranleder att överförmyndaren anmärker på kostnader som det yrkas ersättning för.
******************************************************************************************
Varför är det så svårt att få god man/förvaltare på Höglandet?
Svar: Tvärtom är det ibland för lätt. Innan man tillsätter en ställföreträdare ska man se om det finns andra sätt att lösa behoven. Det kan vara framtidsfullmakt, anhöriga etc. alltså mindre ingripande åtgärder.
******************************************************************************************
Flera ställföreträdare vittnar om de ska sluta. En del känner sig kränkta när så mycket ifrågasätts vid årsredovisningen. Kan överförmyndarna vara något smidigare i sitt bemötande?
Svar: Det är absolut inte meningen att man ska känna sig ifrågasatt eller kränkt, Men vi måste ändå följa regelverket och detta kan innebära att vi har synpunkter på redovisningen.
******************************************************************************************
Varför kan inte överförmyndare komma till något av våra månadsmöten för att presentera sig?
Svar: Det är inte meningen att överförmyndare ska riskera att konfronteras.
******************************************************************************************
Slutligen – samverkan
Överförmyndarverksamheten tycker att vi ska samverka och då gäller det främst utbildning. De kommer gärna på ett månadsmöte där de kan utbilda i exempelvis digital årsredovisning.
******************************************************************************************
Tycker styrelsen att det var ett bra möte?
Svar: Nja.

Känn dig välkommen att kontakta oss och berätta om dina egna erfarenheter som ställföreträdare.
Styrelsen

Månadsbrev september 2021

Den här gången handlar månadsbrevet om kostnadsersättningar. Och så slår vi ett slag för vår hemsida gmf-hoglandet,

Ersättning
Det är inte meningen att du själv ska stå för de kostnader du har i ditt uppdrag som ställföreträdare.

Schablon
Maximalt  500 kr per huvudman får du som ersättning för dina omkostnader. Om du har varit ställföreträdare del av året beräknas ersättningen på hur länge du haft uppdraget.  Tanken är att ersättningen ska täcka kostnader för t ex telefon, porto, kortare resor.

Observera att ersättningen är skattepliktig.

Utlägg
Om du haft större utlägg måste du ha kvitton på dessa och här finns ingen beloppsgräns. Denna ersättning är skattefri.

Bilersättning
Även denna är skattefri och beloppet är 18.50 kr per mil.

***********************************************************************************************

Hemsidan
Du vet väl att det finns många användbara länkar på hemsidan?

Längst ner/bort i menyn hittar du rubriken ”Länkar”. Här har vi samlat en mängd information som är bra för ställföreträdare att känna till.

Förslag
Om du har några förslag på andra länkar eller idéer om vad vi ska skriva om på vår hemsida är du välkommen att höra av dig. Du kittar kontaktuppgifter under ”kontakter” på hemsidan. Välkommen att höra av dig.

Styrelsen

Månadsbrev juni

Merkostnadsersättning

Arvode
Om din huvudman ska betala ditt arvode själv är det inte alltid så lätt att få ut arvodet.

Merkostnadsersättning
Försäkringskassan kan betala ut ersättning för kostnader som huvudmannen har på grund av funktionsnedsättning.

Funktionsnedsättning
Enligt Socialstyrelsen är ”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga” att betrakta som funktionsnedsättning.
Exempel på funktionsnedsättning är psykisk ohälsa, rörelsehinder, kroniska sjukdomar etc.

Belopp
Din huvudman ska ha en merkostnad på grund av sin funktionsnedsättning på minst 11 900 kr/år för att kunna beviljas merkostnadsersättning. Beloppet uppdateras årligen.

Arvode till ställföreträdare
Försäkringskassan godkänner merkostnad för ställföreträdare (god man och förvaltare). Om ditt arvode + arbetsgivaravgifter uppgår till minst 11 900 kr (belopp för 2021) kan du ansöka om merkostnadsersättning åt din huvudman och därmed kunna få ut ditt arvode.

Andra merkostnader
Andra exempel på merkostnader är bland annat mediciner och hjälpmedel under förutsättning att huvudmannen betalat detta själv.

Läkarintyg och andra bilagor
Du måste bifoga läkarintyg och kopia på arvodesbeslut (och/eller andra merkostnader) till din ansökan.

Länk
Du kan lästa mer här: Merkostnadsersättning. Här gör du även din ansökan.

Nu tar vi styrelsen semester så i juli kommer det inget månadsbrev. Önskar er alla en fin och solig sommar.

Styrelsen

Månadsbrev maj 2021

Vi ser fram emot hösten 2021!

Under Corona-tider har vi ju, av naturliga skäl, inte anordnat några träffar. Men nu känner vi att vi äntligen kan planera för hösten 2021.

Årsmöte
Preliminärt datum för vårt årsmöte är 19 augusti. Vi startar klockan 18.00 och håller till i bibliotekets hörsal, Vetlanda. Boka in detta datum redan nu. Kallelse kommer, som vanligt, via mail.
Vi behöver vara fler i styrelsen och tar tacksamt emot dina nomineringar. Det vore väldigt  bra om vi kunde vi få några andra än ställföreträdare från Vetlanda.

Månadsmöte i oktober
Vi planerar att bjuda in Försäkringskassan för att informera och besvara våra frågeställningar.
Till exempel: Var gäller vid sjukersättning? Aktivitetsersättning? Merkostnadsersättning? Vilka regler finns för bostadstillägg? Vid ändrad inkomst?
Handläggningstider? Sekretess? Med mera.

Månadsmöte i november
Många av våra huvudmän använder färdtjänst och ofta också sjukresor. Vi bjuder in representanter från Region Jönköping för att informera om regelverket.
Vilka kriterier gäller för att färdtjänst ska beviljas? Färdtjänst kontra sjukresa?
Riksfärdtjänst? Arbetsresor? Kostnader? Med mera.

Inbjudan
Som vanligt får du inbjudan per mail i god tid före mötet. Som vanligt fikar vi till självkostnadspris (20 kr).

Bidra med förslag
Du kan själv komma med förslag på teman vid våra månadsträffar. Ambitionen är att hålla månadsmöte varannan månad.
Och, som sagt, du kan också bidra med att föreslå ledamöter i styrelsen.

Styrelsen

« Äldre inlägg