Som medlem i God man- och förvaltarföreningen är du en del i ett sammanhang och i en gemenskap där vi delar erfarenheter och kunskap.

Vårt uppdrag

* Vi är kontakten mellan föreningen, överförmyndarenheten och andra myndigheter

* Vi anordnar temakvällar med aktuella ämnen

* Vi medverkar vid överförmyndarenhetens utbildningar

* Vi utövar mentorskap och rådgivning

* Vi informerar våra medlemmar om angelägenheter som berör vårt uppdrag

 Bli medlem genom att kontakta någon av oss i styrelsen.