Månadsbrev februari 2022

Digitala utbildningar
Just nu är många av oss i färd med att färdigställa årsredovisning för 2021. Den ska vara inlämnad senast 1 mars. Överförmyndaren har genomfört digitala utbildningar som handlar om just detta. Här följer en del av det som togs upp vid utbildningen.

Årsbeskedet
Detta dokument från banken behöver du när du ska göra din årsredovisning. Den visar alla konton som din huvudman har. Beloppen i årsbeskedet ska stämma med beloppen i din bokföring.

Tillgångar 1/1 (A)
Du ska redovisa tillgångar vid årets början, vilket framgår av kontoutdrag och från föregående års redovisning.

Inkomster (B)
Du ska också redovisa inkomster under året.

Utgifter (C)
Alla utgifter på transaktionskontot ska redovisas

Tillgångar 31/12 (D)
Du ska också redovisa tillgångar vid årets slut.

Balans
Tillgångar vi periodens början (A) + inkomster under  perioden (B) Utgifter under perioden (C) + tillgångar 31/12 (D) A+B = C+D. Då har du balans i din bokföring.

Skulder
Huvudmannens skulder ska redovisas. Bifoga eventuellt skuldsaneringsbeslut.

Transaktionskonto
Kontot som tar upp inkomster och utgifter ska spegla din bokföring. Saldot per den 31/12 ska harmonisera med beloppet i din redovisning. Namnge respektive post så att de blir lätta att urskilja (t ex hyra, färdtjänst, läkemedel). Tänk på att t ex sjukersättning och pension anges med brutto. Skatten är en utgift. Bostadsbidrag redovisar du separat (är inte skattepliktig).

Andra konton
Av årsbeskedet framgår andra tillgångar som till exempel fastigheter, fonder, aktier. Dessa ska redovisas som tillgångar.  För fastighet kan du använda taxeringsvärdet.

Egna medel
Ofta har huvudmannen ett kontokort till vilket du för över pengar regelbundet. Här behöver du endast redovisa beloppet vid årets början (1/1) och vid årets slut (31/12).

Verifikationer
I regel ska du inte skicka med samtliga verifikationer. Det räcker t ex med en hyresfaktura om hyran inte förändrats under perioden. Eller en enda verifikation som visar belopp som betalats för hemtjänst. På överförmyndarens hemsida finns ett dokument som visar vilka verifikationer du behöver bifoga.

Kontoutdrag
Kontoutdrag från banken ska bifogas. När det gäller huvudmannens eget konto räcker det med att ta fram alla insättningar. Utgifter på detta konto behöver inte redovisas.

Redogörelse
Till årsräkningen hör också en redogörelse där du anger vad du ditt uppdrag innehållit under perioden. Blanketten finns att ladda ner på överförmyndarens hemsida. Var noga med att ange datum och tider för eventuella extra insatser du gjort (t ex skuldsanering). Bifoga en körjournal om du har rätt till reseersättning. Här redovisar du även kostnader du haft. Schablon är 500 kr (skattepliktigt). Kvitto ska lämnas om du yrkar större kostnadsersättning.

Överförmyndarens E-tjänst
Det finns en E-tjänst som du kan använda om du vill lämna in din årsredovisning digitalt, Valter. Här loggar du in med bank-id. Du kan bokföra successivt och vid årets slut, efter att du gjort alla kontroller, signerar du och skickar in. I Valter finns även möjlighet att t ex digitalt ansöka om uttag från överförmyndarspärrat konto.

Inför nästa årsredovisning – bokför varje månad
Att bokföra inkomster och utgifter månad för månad underlättar årsredovisningen. Stäm av belopp i din bokföring med konto på banken. Vid obalans är det lättare att kolla upp vad som blivit fel om du bara har en enda månad att analysera.